องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
คณะผู้บริหาร

นางดารณี บุญลาด
นายก อบต.พนมไพร
โทร. 089-8617191

นายกานต์ แก่นสา
รองนายก อบต.พนมไพร
โทร. 098-6096126

นายเมธี ประเสริฐ์สังข์
รองนายก อบต.พนมไพร
โทร. 091-6499588

นางสไบทอง หล่อแสง
เลขานุการนายก อบต.พนมไพร
โทร. 091-8835125