องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุุพัฒตรา พรพล
เจ้าพนักงานธุรการ

นายบรรพต ลูกอินทร์
นายช่างโยธา

นายมาโนช เอมดี
ผช.นายช่างโยธา

นายณรงค์ศักดิ์ เครินิล
ผช.จพง.ประปา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชรีย์ ขิปวัตร์
คนงานทั่วไป

นายอภิศักดิ์ เมยมงคล
คนงานทั่วไป (ไฟฟ้า)