องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายมงคล ภวาระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประทีป สีลาแสง
นิติกร

นางสาวกนกวรรณ สุภาพสุนทร
นักพัฒนาชุมชน

นางวาสนา แก่นนาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชูใจ วะทวิก้านตง
นักทรัพยากรบุคคล

นายรักษ์พงษ์ น้อยวังคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโชติรส สังสนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจิราพร พงษ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายพงษ์พิสิทธิ์ อ่อนสา
พนักงานขับรถยนต์

นางอัมรา อ่อนภักดี
จ้างเหมา แม่บ้าน

นายประพันธ์ สังสนา
จ้างเหมา ยาม