องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายมงคล ภวาระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประทีป สีลาแสง
นิติกร

นางสาวกนกวรรณ สุภาพสุนทร
นักพัฒนาชุมชน

นางวาสนา แก่นนาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.อรรถเดช เหนือจำทิศ
นักทรัพยากรบุคคล

นายภัทรชัย สำราญบำรุง
นักวิชาการเกษตร

นายอนุชา โนภาศ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายรักษ์พงษ์ น้อยวังคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโชติรส สังสนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกนกวรรณ วรรณสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายจิราพร พงษ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางอัมรา อ่อนภักดี
จ้างเหมา แม่บ้าน

นายประพันธ์ สังสนา
จ้างเหมา ยาม