องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

นายมงคล ภวาระศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

นายประทีป สีลาแสง
นิติกร

นางสาวกนกวรรณ สุภาพสุนทร
นักพัฒนาชุมชน

นางวาสนา แก่นนาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล

นายรักษ์พงษ์ น้อยวังคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวโชติรส สังสนา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายจิราพร พงษ์ไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายพงษ์พิสิทธิ์ อ่อนสา
พนักงานขับรถยนต์

นางอัมรา อ่อนภักดี
จ้างเหมา แม่บ้าน

นายประพันธ์ สังสนา
จ้างเหมา ยาม