องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔

 


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 1 เมษายน 65 View : 458
งานการเงิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  (ดู 496)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑, ๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕  (ดู 408)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  (ดู 425)
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดู 458)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 456)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 435)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดู 425)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :