องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 12 เมษายน 65 View : 365
การป้องกันการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  (ดู 457)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร พ.ศ. 2563  (ดู 469)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดู 466)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  (ดู 424)
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดู 376)
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 365)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต  (ดู 354)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :