องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2565 12 ม.ย. 65 55
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 12 ม.ย. 65 42
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร (รอบ ๑๒ เดือน) 12 ม.ย. 65 51
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร (รอบ ๖ เดือน) 12 ม.ย. 65 55
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ 12 ม.ย. 65 53
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 12 ม.ย. 65 34
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร 8 ม.ย. 65 45
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕ 8 ม.ย. 65 44
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ 8 ม.ย. 65 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 8 ม.ย. 65 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 8 ม.ย. 65 50
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 4 ม.ย. 65 52
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 4 ม.ย. 65 51
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 3 ก.พ. 65 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 ก.ย. 64 167
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร พ.ศ. 2563 1 ก.ย. 64 171
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 1 ก.ย. 64 167