องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ 20 ม.ย. 66 113
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 20 ม.ย. 66 144
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 20 ม.ย. 66 269
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 24 มี.ค. 66 180
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 ม.ย. 65 425
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 434
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 456
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 ม.ย. 65 457
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 425
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑, ๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 408
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 30 พ.ย. 64 496