องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 ม.ย. 65 195
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 202
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 216
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 ม.ย. 65 227
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 194
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑, ๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ 1 ม.ย. 65 191
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 30 พ.ย. 64 288