องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 177
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 178
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 171
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 182
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 170
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 201
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 173
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 181
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 173
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ธ.ค. 64 167
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ธ.ค. 64 169
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ธ.ค. 64 182
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ธ.ค. 64 161
นายช่างโยธา 2 ธ.ค. 64 166
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 155
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 163