องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ:: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 3 ธันวาคม 64 View : 419
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ดู 419)
รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดู 376)
รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 415)
รายงานการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ดู 410)
รายงานการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (ดู 262)
รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  (ดู 151)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :