องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภา

นายบุญมี พนมกุล
ประธานสภาฯ

นางอารีรัตน์ อุทก
รองประธานสภาฯ

นางสาวพมลพร อุทก
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายเกิด ถวิลไพร
ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายประพันธ์ เนตรวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายประสิทธิ์ เลาะหะนะ
ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายสมยศ ขาวสอาด
ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายสุชาติ บุญรักศิลป์
ส.อบต. หมู่ที่ 12

นางดาวรินทร์ วงศ์ละคร
ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายวีรวัฒน์ เอี่ยมรัศมีกุล
ส.อบต. หมู่ที่ 14

นางสาวหน่อย ตลาศาสตร์
ส.อบต. หมู่ที่ 15

นายถวิล เหมพนม
ส.อบต.หมู่ที่ 17

นายประกาศิต บรรสุทธี
ส.อบต.หมู่ที่ 18

นายนิกร ศรีจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 19