องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
นักบริหารงานท้องถิ่น

นางสาวผ่องศรี ขันโมลี
ปลัด อบต.พนมไพร
โทร. 091-0157994

นางสาวธนิการ์ แท่นศิลา
รองปลัด อบต.
โทร. 084-8991038