องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางสาวณิชกาณต์ ระแหง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 095-6207116

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายพิชัย ประดับกรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางปานทอง สุวรรณธาดา
เจ้าพนักงานพัสดุ

จ.ส.ท.สิทธิพงษ์ ทองเบ้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุนิสา อ่อนสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางนิยวรรณ ทิพมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิสา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางอุไรรัตน์ นาถมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง