องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

ว่าง
ผอ.กองคลัง

นางสาวณิชกานต์ ระแหง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายพิชัย ประดับกรณ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางปานทอง สุวรรณธาดา
เจ้าพนักงานพัสดุ

จ.ส.ท.สิทธิพงษ์ ทองเบ้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุนิสา อ่อนสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางนิยวรรณ ทิพมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนิสา ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางอุไรรัตน์ นาถมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง