องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลทั่วไป อบต.พนมไพร
สภาพทั่วไป

 


 

1) ที่ตั้ง
ตำบลพนมไพร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากอำเภอพนมไพร ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 64 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแสนสุข
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนานวล,ตำบลคำไฮ
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสระแก้ว,ตำบลวารีสวัสดิ์,ตำบลโคกสว่าง

2) เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร มีเนื้อที่ประมาณ 21,301.25 ไร่ เฉลี่ยประมาณ 34.082 ตารางกิโลเมตร
3) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลพนมไพรเป็นที่ราบค่อนลาดจากบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร มีความสูงจากภูมิประเทศเฉลี่ย 120 – 150 ม.จากระดับน้ำทะเลบริเวณตอนเหนือลุ่มกว่าตอนใต้ ดังนั้น แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ จึงมีมากโดยเฉพาะลำน้ำชี ไหลผ่านบริเวณตอนเหนือและตะวันออก
4) จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. หมู่ที่ 3 บ้านศิลาเลข
2. หมู่ที่ 7 บ้านสุวรรณวารี
3. หมู่ที่ 8 บ้านท่าสะอาด
4. หมู่ที่ 9 บ้านเทพารักษ์
5. หมู่ที่ 10 บ้านเหล่าบึงแก้ว
6. หมู่ที่ 11 บ้านชะโด
7. หมู่ที่ 12 บ้านไทยสมบูรณ์
8. หมู่ที่ 13 บ้านดอนเจริญ
9. หมู่ที่ 14 บ้านดอนพระจันทร์
10. หมู่ที่ 15 บ้านอุดมศิลป์
11. หมู่ที่ 16 บ้านรัตนวารี
12. หมู่ที่ 17 บ้านเกษตรสมบูรณ์
13. หมู่ที่ 18 บ้านท่าสะอาด
14. หมู่ที่ 19 บ้านถนนเรียบ
5) ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น 6,526 คน เป็นชาย 3,277 คน หญิง 3,249 คน แยกจำนวนประชากรและครัวเรือนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

(หลัง)

ชาย

หญิง

0

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

บ้านเลขที่ 0

บ้านศิลาเลข

บ้านสุวรรณวารี

บ้านท่าสะอาด

บ้านเทพารักษ์

บ้านเหล่าบึงแก้ว

บ้านชะโด

บ้านไทยสมบูรณ์

บ้านดอนเจริญ

บ้านดอนพระจันทร์

บ้านอุดมศิลป์

บ้านรัตนวารี

บ้านเกษตรสมบูรณ์

บ้านท่าสะอาด

บ้านถนนเรียบ

42

134

121

300

309

183

348

311

417

177

47

216

327

200

147

28

126

109

294

313

142

341

320

436

193

46

263

323

202

122

70

260

230

594

622

325

689

631

853

364

93

479

650

402

269

1

180

106

181

141

73

178

245

264

122

43

147

155

104

85

 

 

 

 

รวม

3,273

3,258

6,531

2,025

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

 

   

 


 

View : 4007