องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 591
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 565
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 546
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 588
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 573
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 550
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 541
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 546
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 542
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ธ.ค. 64 586
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ธ.ค. 64 597
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ธ.ค. 64 562
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ธ.ค. 64 589
นายช่างโยธา 2 ธ.ค. 64 549
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 565
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 546