องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 252
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 250
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 241
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 261
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 261
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 275
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 253
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 255
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 248
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ธ.ค. 64 249
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ธ.ค. 64 251
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ธ.ค. 64 269
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ธ.ค. 64 239
นายช่างโยธา 2 ธ.ค. 64 253
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 236
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 246