องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 460
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 465
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 459
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 482
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 467
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 475
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 452
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 454
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 446
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ธ.ค. 64 453
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ธ.ค. 64 460
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ธ.ค. 64 476
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ธ.ค. 64 432
นายช่างโยธา 2 ธ.ค. 64 455
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 437
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 448