องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 147
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 148
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 137
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 148
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 139
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 165
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 141
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 145
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 142
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ธ.ค. 64 137
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ธ.ค. 64 143
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ธ.ค. 64 147
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ธ.ค. 64 139
นายช่างโยธา 2 ธ.ค. 64 140
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 128
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 136