องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 26
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 21
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 22
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 2 ธ.ค. 64 25
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 24
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 24
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 21
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 23
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 2 ธ.ค. 64 22
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ธ.ค. 64 23
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ธ.ค. 64 21
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 ธ.ค. 64 20
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ธ.ค. 64 20
นายช่างโยธา 2 ธ.ค. 64 20
เจ้าพนักงานป้องกัน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 18
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 2 ธ.ค. 64 19