องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ และงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพร 
เรื่อง  ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน  งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๔ 
และงบทดลอง  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 29
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :